Hogyan fejtsem meg a harmonizált lista kódjait? Egy példa erre

Anyagok gyártójaként, anyagok vagy keverékek importőreként vagy továbbfelhasználóként össze kell állítania és elérhetővé kell tennie azon információkat, amelyeket az anyaga vagy keveréke osztályozásához és címkézéséhez felhasznált. Ezt az információt az anyag vagy keverék utolsó szállítása után legalább tíz évig meg kell őrizni (a CLP 49. cikke).

A székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága(i), végrehajtásért felelős hatósága vagy az Ügynökség felszólíthatják, hogy nyújtson be minden információt, amit a CLP szerinti osztályozáshoz és címkézéshez használt. Egy ilyen megkeresés alapján rendelkezésre kell bocsátania ezt az információt.

Példa:

Nátrium-metaszilikát osztályozása EC#: 229-912-9
GHS VI. melléklet 3.1 táblázat: Harmonizált Osztályozási jegyzék

CLP bejelentés jogi személyként
 Besorolás Címkézés
 Egyedi koncentráció határérték és M-tényezők Megjegyzések
 Veszélyességi osztályok és kategóriák kódjai
Figyelmeztető mondatok kódjai
Kiegészítő figyelmeztető mondatok kódjai
Figyelmeztető mondatok kódjai
Kiegészítő figyelmeztető mondatok kódjai
   
 Skin Corr. 1 B  H314  GHS05 H314       
 STOT SE 3  H335  GHS07 H335      
     Dgr        

Címkézési segédtáblázat

     Bőrmarásra vonatkozó címkeelemek /Skin Corr. 1 B/ Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) /STOT SE 3/ 
  Besorolás  1. kategória B/1
 
GHS piktogram
clp_ghs_pictograms_acid_red.gif  clp_ghs_pictograms_exclam.gif
 Figyelmeztetés Veszély
 Figyelem
R-MONDAT
 Figyelmeztető mondat H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
 H335:Légúti irritációt okozhat
 S-MONDAT  Óvintézkedésre vonatkozó mondat -Megelőzés P260
 P261
P264
 P271
P280  
Óvintézkedésre vonatkozó mondat-Elhárító intézkedés P301+P330+P331  P304+P340
P303+P361+P353  P312
P363   
P304+P340
 
P310
 
P321  
P305+P351+P338  
 Óvintézkedésre vonatkozó mondat - Tárolás P405  P403+P233
   P405
Óvintézkedésre vonatkozó mondat - Elhelyezés hulladékként P501  P50

A jelenlegi R-mondatokat, S-mondatokat a CLP figyelmeztető mondatokkal és óvintézkedésre vonatkozó mondatokkal helyettesíti.

Címkére írható szöveg:
Óvintézkedésre vonatkozó mondatokból elég csak 6-ot ráírni.

Egy konkrét példa erre:

Címkére írható szöveg - kék« Vissza az előző oldalra