Milyen veszélyességi osztályok és kategóriák találhatók CLP rendeletben?

Fizikai veszélyek


Robbanóanyagok


Tűzveszélyes gázok

Tűzveszélyes aeroszolok

Oxidáló gázok

Nyomás alatt lévő gázok

Tűzveszélyes folyadékok

Tűzveszélyes szilárd anyagok

Önreaktív anyagok és keverékek

Öngyulladó folyadékok = Piroforos folyadékok

Öngyulladó szilárd anyagok = Piroforos szilárd anyagok


Önmelegedő anyagok és keverékek


Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek

Oxidáló folyadékok

Oxidáló szilárd anyagok


Szerves peroxidok

Fémekre maró hatású anyagok és keverékek = Fémekre korrozív hatású anyagok

Egészségi veszélyek


Akut toxicitás

Bőrmarás/bőrirritáció

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Légzőszervi/bőr szenzibilizáció


Csírasejt-mutagenitás

Rákkeltő hatás

Reprodukciós toxicitás

Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció

Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció


Aspirációs veszély

Környezeti veszélyek


A vízi környezetre veszélyes


Az ózonrétegre veszélyes« Vissza az előző oldalra